เกี่ยวกับโรงเรียน


โรงเรียนสวนบัว

ประวัติโดยย่อ
เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.ส่งศรี เกตุสิงห์ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๔๖/๒๕๐๑ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ เป็นผู้รับใบอนุญาต คุณหญิงบรรจบพันธ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา เป็นผู้จัดการและครูใหญ่คนแรก ในช่วงแรกมีนักเรียนอนุบาลที่เป็นบุตรของบรรดาลูกศิษย์ของท่านผู้ก่อตั้งนำมาฝาก โดยเริ่มเรียนที่บ้าน ต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงขยายชั้นเรียนและรับนักเรียนทั้งประจำและไป – กลับ ดังนี้


ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสวนบัว

การเปิดสอนในปัจจุบัน
ปัจจุบันโรงเรียนสวนบัว เปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัย คือ ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และระดับชั้นประถมศึกษา คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การบริหารจัดการของโรงเรียนอยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของมูลนิธิอวย – ส่งศรี เกตุสิงห์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นรา แววศร เป็นผู้รับใบอนุญาต

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสวนบัว ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนตามลำดับดังนี้

คุณหญิงบรรจบพันธ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๐๓
นางประยูร รัตนสาขา พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๗
นางสมควร ทองประคำ พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๐๗
นายเจษฎ์ ปรีชานนท์ พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๑๕
นางสาวเศวต จึงเจริญ พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๖
นางสาวสมลักษณ์ หิตะศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๔
หม่อมหลวงจิตรภาณี เกษมศรี พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๘
นางสาวอัมพร กาญจนราช พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๐
นายมนัส รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒
นางประจวบ แก้วทิพย์ พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๔
นางสุรางค์ สุวรรณศรี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๕๒
นายแสงทอง ธาตุเสถียร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน

เจตนารมณ์การก่อตั้ง
เจตนารมณ์ในการก่อตั้งโรงเรียนสวนบัวของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.ส่งศรี เกตุสิงห์ คือ ตั้งใจที่จะจัดการศึกษาเพื่อประกอบการกุศล เป็นวิทยาทานแก่สาธารณชน ให้การอบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองดีของชาติ ที่มีความรู้ มีพลานามัยสมบูรณ์ พร้อมด้วยคุณธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ "บวร" กล่าวคือให้โรงเรียนเป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง และใช้ปรัชญาทางพระพุทธศาสนาในการอบรมสั่งสอน นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การจัดตั้งกองลูกเสือและเนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการบวชเนกขัม เพื่อให้ครูและนักเรียนเข้าใจในพระพุทธศาสนา มีโอกาสปฏิบัติพระธรรมวินัยในระหว่างโรงเรียนปิดภาคเรียน โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นแหล่งปฏิบัติธรรม และนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดบวรนิเวศวิหารมาอบรมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ

   

ที่ตั้งของโรงเรียน
โรงเรียนสวนบัว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖/๑ ซอยพหลโยธิน ๕ (ซอยราชครู) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๕๕ ตาราง

 

Copyright © 2013,โรงเรียนสวนบัว Design by: บ้านเว็บไซต์
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖/๑ ซอยพหลโยธิน ๕ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ User Online: 1 | Today: 42 | Total Visitors: 364,066